Our Dogs

Photos of my pets are given below. The photo opens in the full size when pressing it.

MALES

DARHAN dlya Edermen Blaze Angel

08/24/2015

(FAER dlya Bashan Pariy iz Aleksandrovoy Slobodi Х DASHA Charan-Gordolan)

 

Titles: 

5 х Very Promising, 

4 х Best Puppy Breed,

3 JCAC, 3 CAC, 6 CW,

3 BEST JUNIOR, 

3 BEST MALE, 1 BOS, 

3 BEST OF BREED,

BEST IN GROUP-2,

PRIDE OF RUSSIA - 3

 

 

JUNIOR CHAMPION OF RUSSIA

CHAMPION OF RUSSIA

2 х RKF CHAMPION

 

NAUR Edermen Blaze Angel

09/12/2017

(DIVERSANT Blaze Angel x Staraya Taganka VALLETA)

 

 

 

 

 

 

 

Titles: 

2 x EXCELLENT

2 x JCAC

2 x BEST JUNIOR

2 x BEST OF BREED

 

13 months old on the photo

FEMALES

TIGRANA dlya Edermen Prostori Dona

11/15/2016

(DAMIR iz Alexandrovoy Slobodi X Prostori Dona NANI

 

 

Titles:

7 х EXCELLENT

3 x JCAC,

1 x RJCAC,

3 x CAC,

6 x CW,

2 x BEST BITCH

2 x BOS

2 x BOB

JUNIOR CHAMPION OF RUSSIA

CHAMPION OF RUSSIA

OANKOO CHAMPION

 

ESENIA dlya Edermen Bairak Azskas

04/11/2016

(Strazh Bogov DAKAR Bairak Azskas X DINASTIA GVIDONA iz Svetlogo Doma)

 

 

Titles:

6 х EXCELLENT,

3 x JCAC, 

3 х СAC,

5 х CW,

2 x BEST JINIOR,

2 x BEST OF BREED,

BEST IN GROUP - 3

 

 

JUNIOR CHAMPION OF RUSSIA

CHAMPION OF RUSSIA

2 x RFSS CHAMPION